Voorwaarden van PD Security

Voorwaarden

Artikel 1 Definities

1.1 Opdrachtnemer Paul Douglas De la Combé, De Bogaert 57, 6983 HE te Doesburg en verder te noemen onder de naam PD Security.
1.2 Opdrachtgever De natuurlijke- of rechtspersoon die PD Security opdracht verstrekt tot het verrichten van diensten.
1.3 Overeenkomst De overeenkomst die PD Security met opdrachtgever sluit tot het verlenen van diensten, als training en advies.
1.4 opdracht De opdracht die PD Security van opdrachtgever ontvangt tot het uitvoeren van een of meerdere van de in artikel 1.3 genoemde artikelen.

Artikel 2 Toepassing

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het totstandkomen, de inhoud en de nakoming van alle tussen opdrachtgever en PD Security gesloten overeenkomsten;
2.2 Nadere afspraken, toezeggingen en verklaringen door of namens PD Security binden PD Security uitsluitend indien deze schriftelijk zijn bevestigd;
2.3 Deze algemene leveringsvoorwaarden sluiten in geval van strijdigheid uitdrukkelijk de toepassing van alle algemene voorwaarden van welke aard dan ook, van opdrachtgever uit.

Artikel 3 Offertes

3.1 Offertes worden door PD Security aangeboden en zijn gedurende 1 maand geldig;
3.2 Voor zover zich bij de uitvoering van de opdracht onvermijdelijke afwijkingen ten opzichte van de offerte voordoen, zal PD Security de opdrachtgever hierover in een zo vroeg mogelijk stadium schriftelijk inlichten;

Artikel 4 Prijzen en prijswijzigingen

4.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (21 % BTW) en eventuele reis en verblijfkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld;
4.2 De prijs die PD Security heeft opgegeven voor werkzaamheden die door PD Security worden geleverd geldt uitsluitend voor werkzaamheden conform de opgegeven en overeenkomen specificaties;

Artikel 5 Bevestiging opdrachten en totstandkoming overeenkomsten

5.1 PD Security stuurt naar aanleiding van de tussen partijen gemaakte afspraken een opdrachtbevestiging toe aan de opdrachtgever. Opdrachtgever moet uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de opdrachtbevestiging de "voor akkoord" ondertekende opdrachtbevestiging of zijn schriftelijke bezwaren daartegen ingediend hebben bij PD Security.

Artikel 6 Annulering

6.1 Opdrachtgever is gerechtigd een overeenkomst met PD Security te annuleren, mits hij de reeds gemaakte kosten en de hierdoor voor PD Security ontstane schade vergoedt: · wanneer annulering plaatsvindt in de periode van 7 dagen of korter voor aanvang van de overeenkomen datum van uitvoering van de opdracht, is opdrachtgever 100% van het overeengekomen bedrag verschuldigd, · Wanneer de annulering plaatsvindt 8 of meer dagen voor aanvang van de overeengekomen datum van uitvoering van de opdracht, is opdrachtgever 70% van het overgekomen bedrag verschuldigd.

Artikel 7 Betalingen

7.1 Betaling van het op de factuur vermelde bedrag dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
Bij niet tijdige betaling krijgt opdrachtgever een boete factuur. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever in verzuim zonder dat ingebrekestelling door PD Security is vereist; 7.2 PD Security is gerechtigd tot incasso over te gaan, waarbij proceskosten voor rekening zijn van opdrachtgever.

Artikel 8 Inschakeling derden

8.1 Indien zulks naar het oordeel van PD Security redelijkerwijs noodzakelijk is voor een goede vervulling van een opdracht, dan wel uit de aard van de overeenkomst voortvloeit, is PD Security gerechtigd om de overeenkomst (gedeeltelijk) door derden te laten uitvoeren, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk het tegendeel overeengekomen is. PD Security blijft onverminderd verantwoordelijk voor de behoorlijke uitvoering van de opdracht c.q. overeenkomst;

Artikel 9 Intellectueel eigendom

9.1 Zonder uitdrukkelijke toestemming van PD Security mogen het cursusmateriaal, uitgewerkte ideeën, adviezen, modellen, offertes e.d. op generlei wijze worden vermenigvuldigd, aan derden ter inzage worden gegeven en/of in strijd met enig andere intellectueel recht worden aangewend;
9.2 Zonder uitdrukkelijke toestemming van PD Security mag niets van het door PD Security aangereikte gedachtegoed in enig retrievalsystem worden opgenomen.

Artikel 10 Geheimhouding

10.1 PD Security en opdrachtgever zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie;
10.2 De geheimhouding van PD Security betreft eveneens de gevallen waarin binnen training of advies een cliënt, niet zijnde opdrachtgever geheimhouding verlangt.

Artikel 11 Aansprakelijkheid PD Security

11.1 PD Security is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst, voor schade of zogenaamde gevolgschade die opdrachtgever bij het laten verrichten van diensten mocht lijden. Hieronder is mede begrepen winstverlies, bedrijfsschade en immateriële schade.
11.2 Onverminderd het bepaalde in bovenstaande artikelen, is de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van PD Security te allen tijde beperkt tot 50% (vijftig) van de op grond van een overeenkomst door PD Security aan opdrachtgever gefactureerde en factureerbare bedragen (exclusief omzetbelasting), per dienstverlening ten aanzien waarvan de aansprakelijkheid is ontstaan. Indien en voor zover de overeenkomst een duurovereenkomst is, zal de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van PD Security in geen geval meer bedragen dan de prijs (exclusief omzetbelasting) bedongen bij de desbetreffende overeenkomst voor de prestaties van PD Security in de periode van 3 maanden voorafgaande aan de gebeurtenis ter zake waarvan die aansprakelijkheid is ontstaan.
11.3 Tenzij de schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet van PD Security, zal opdrachtgever PD Security vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, direct of indirect verband houdende met (het gebruik van) de producten of dienstverlening en zal hij PD Security alle schade vergoeden die PD Security lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken.

Artikel 12 Overmacht

12.1 Indien PD Security door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens opdrachtgever kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.
12.2 Indien de overmacht 1 maand duurt, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachtsituatie dit rechtvaardigt.
12.3 Ingeval van overmacht heeft opdrachtgever geen recht op enige (schade-)vergoeding, ook niet als PD Security als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.
12.4 PD Security zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmacht op de hoogte stellen.

Artikel 13 Toepasselijk recht

13.1 Op alle overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Bekijk Diensten Contact